Regulamin kampanii "Nasz ogród społeczny"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kampanii „Nasz ogród społeczny” jest Fundacja Green Cross Poland, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Kampania „Nasz ogród społeczny”, zwana dalej „Programem” skierowana jest do mieszkańców Polski, chcących założyć i utrzymywać wspólnie z lokalną społecznością ogród w przestrzeni publicznej.
 3. Głównym celem Programu jest tworzenie ogrodów społecznościowych na terenie Polski poprzez aktywne materialne i merytoryczne wspieranie lokalnych społeczności. Efektem tych działań będzie wzrost zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz wspólnej przestrzeni, wzmacnianie kapitału społecznego oraz wypracowanie mechanizmu wspierania i utrzymywania ogrodów społecznych w przestrzeni miejskiej.
 4. Główne pojęcia, które pojawią się w regulaminie:
  1. Świadczenia: świadczenia przekazywane beneficjentom, na zasadach zgodnych z poniższym regulaminem, przez Organizatora w postaci gotowych pakietów bądź bonów zakupowych, do zrealizowania we wskazanych przez organizatora punktach.
  2. Zadania dla beneficjentów: przekazywane przez Organizatora zadania, które grupa zajmująca się ogrodem musi wykonać na określonych zasadach, żeby otrzymać świadczenia.
  3. Lider: osoba, która wraz z grupą sąsiadów pomyślnie wykona pierwsze zadanie, wypełni kartę lidera i dostanie pierwszy pakiet staje się częścią Programu i otrzymuje miano lidera ogrodu. Lider danego ogrodu jest łącznikiem pomiędzy Programem a swoją społecznością. Organizatorzy zalecają, żeby lider wyznaczył jedną lub dwie osoby, które będą zamiennie z nim kontaktować się z organizatorem i które będą pełniły funkcję tzw. liderów wspierających. Organizator gwarantuje liderom ogrodów wsparcie merytoryczne z zakresu pracy ze społecznością. Organizator przewiduje i zapewnia sobie możliwość przeprowadzenia szkoleń, w miejscu przez niego wskazanym, na które zaprosi wybrane osoby, w tym lidera, z każdego ogrodu.
  4. Lider wspierający: osoba bądź osoby wskazane przez lidera ogrodu jako współodpowiedzialne za ogród i w razie potrzeby przejmujące jego obowiązki.
 5. Działania Programu będą miały wpływ na kluczowe obszary leżące u podstaw rozwoju kapitału społecznego w Polsce: postawy i kompetencje społeczne, współdziałanie i partycypacja społeczna, komunikacja społeczna, kapitał społeczny, przestrzeń miejska, ekosystem miejski.
 6. Do Programu może zgłosić się każda osoba powyżej 18 roku życia, mieszkająca w budynku, przy którym znajduje się podwórko otwarte, która uformuje grupę sąsiedzką, chcącą się zająć bądź zajmującą się gospodarowaniem przestrzeni publicznej i której celem jest zmiana estetyki miejsca w którym żyje, polepszanie i wzmacnianie więzi sąsiedzkich oraz przyczynianie się do zwiększenia ilości zieleni w przestrzeni publicznej.
 7. Program organizowany jest w trybie ciągłym, a świadczenia są przyznawane do momentu ich wyczerpania.

§ 2 Świadczenia wobec beneficjentów Programu

 1. Świadczenia w ramach Programu zostały podzielone na kilka różnych kategorii. Możliwość uzyskania świadczeń oraz ich zakres uzależnione od ich dostępności i poziomu zaawansowania oraz charakteru danego ogrodu. Przez poziom zaawansowania danego ogrodu rozumie się udział w kolejnych zadaniach, o których mowa w § 3. Na świadczenia składają się:
  1. Świadczenia materialne (pakiety): Pakiety składają się z zestawów ogrodniczych (narzędzi ogrodniczych i nasion) bądź elementów małej architektury (np. ławka, budka dla ptaków). Na każdym poziomie zaawansowania danego ogrodu do wyboru jest jeden z czterech pakietów:
   1. Rośliny i akcesoria ogrodnicze związane z uprawą roślin jadalnych;
   2. Rośliny i akcesoria ogrodnicze związane z uprawą roślin ozdobnych;
   3. Pakiety sezonowe;
   4. Mała architektura.
  2. Pozostałe świadczenia: Oprócz pakietów beneficjenci Programu będą mogli ubiegać się o usługi i świadczenia dodatkowe, w tym:
   1. usługi ogrodnicze i świadczenia dodatkowe
    1. badania gleby pod kątem obecności metali ciężkich;
    2. dostarczenie ziemi ogrodniczej;
    3. bon na zakupy w lokalnym centrum ogrodniczym.
   2. usługi powiązane:
    1. materiały dydaktyczne;
    2. druki i formularze.
   3. działania trenerskie dla liderów
    1. narzędzia z zakresu partycypacji;
    2. szkolenia we wskazanym przez organizatora miejscu.
 2. Liczba świadczeń jest ograniczona.

§ 3 Zadania dla beneficjentów

 1. Organizator ma prawo ogłaszać zadania, na podstawie których przydzielane będą pakiety ze świadczeniami. Zadania mają nauczyć obywateli współpracy na rzecz przestrzeni publicznej. Będą to zbiory wskazówek i narzędzi dla osób zgłaszających się i reprezentujących inicjatywę lokalną (liderów ogrodów). Na każdym poziomie zaawansowania lider będzie otrzymywał zestaw zadań, z których wybierze i wykona określoną przez organizatora liczbę, w celu otrzymania kolejnych świadczeń.
 2. Zadanie startowe: w celu zgłoszenia się do programu należy wykonać zadanie startowe:
  1. dostarczyć 15 podpisów od osób deklarujących chęci zaangażowania w powstanie ogrodu;
  2. dostarczyć wypełnioną kartę lidera;
  3. dostarczyć zgodę na utworzenie ogrodu społecznego;
  4. dostarczyć fotodokumentację terenu, na którym miałby pojawić się ogród;
  5. wskazać preferowany pakiet startowy (określony w § 2 ust. 1.1) – preferencja ta nie jest wiążąca dla Organizatora.
 3. Wzór powyższych dokumentów dostępny jest na stronie internetowej programu.
 4. Powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone na adres:

Green Cross Poland
Krucza 24/26
00-526 Warszawa
z dopiskiem: “Nasz ogród społeczny”.

 1. O zakwalifikowaniu ogrodu do programu i otrzymaniu pakietu startowego decyduje poprawność wykonania zadania startowego i kolejność zgłoszeń.
 2. Zadania kolejne: na kolejnych poziomach Organizator przekazuje beneficjentom Programu zestaw zadań. W celu otrzymania kolejnych świadczeń, powinni oni wypełnić określoną ilość z podanych zadań.
 3. Organizator przewiduje nieograniczoną ilość zadań dodatkowych, których wykonanie umożliwia otrzymanie dodatkowych świadczeń.

 § 4 Ewaluacja, rozliczanie projektów

 1. Osoby biorące udział w Programie zobowiązują się do dokumentowania realizacji zadań. Zaleca się, żeby liderzy, poza obowiązkową dokumentacją, utrwalali pracę grupową oraz fotografowali, w jaki sposób rozwija się ogród i umieszczali zdjęcia na stronie http://naszogrodspoleczny.pl/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wizytacji na miejscu wybranego ogrodu społecznego w obecności lidera, po wcześniejszym umówieniu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.